V rámci aktivít na Projekte výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší vyhlasuje naša spoločnosť nasledovné verejné súťaže:

Názov projektu Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší
Číslo ITMS2014+ 313011C084
Operačný program Operačný program Výskum a Inovácie

Zoznam verejných súťaží:

Právne služby

Názov zákazky: Právne služby
Názov prijímateľa: DIGMIA s.r.o.
Adresa: Lazaretská 12, Bratislava 811 08
IČO: 36 654 132
Lehota na predkladanie ponúk: 07.08.2017 do 12:00 hodiny
Súťažné podklady Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 – Podmienky účasti
Príloha č. 2 – Kritéria na vyhodnotenie
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 – Mandátna zmluva