iso

Digmia má odteraz ISO/IEC 27001:2013 certifikáciu

QSCert, spol. s.r.o. definuje ISO/IEC 27001:2013 certifikáciu nasledovne:

“S prehlbujúcou sa informatizáciou spoločnosti sú v organizáciách zavádzané zložité informačné systémy. S tým súvisí snaha organizácií chrániť si dôležité informácie, informácie partnerských organizácií a informácie zákazníkov.

Systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB) poskytuje celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, návrh a zavedenie bezpečnosti informácií, riadenie bezpečnosti informácií a opätovné hodnotenie bezpečnosti informácií.

Návrh a zavedenie SMIB v organizácií je podmienené potrebami a cieľmi činností organizácie a z toho vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť, používanými procesmi, veľkosťou a štruktúrou organizácie. SMIB zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom a iným zainteresovaným stranám.

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – Špecifikácia s návodom na použitie je norma špecifikujúca požiadavky na vybudovanie, zavedenie, prevádzku, monitorovanie, preskúmavanie, udržovanie a zlepšovanie zdokumentovaného SMIB. Špecifikuje požiadavky na zavedenie bezpečnostných kontrol, upravených podľa potrieb jednotlivých organizácií, alebo ich častí.

Certifikáciou podľa ISO/IEC 27001 deklaruje organizácia zabezpečenie požiadaviek systému manažérstva bezpečnosti informácií.

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.”

iso_znamka

Vďaka tejto certifikácii si môžete byť istí, že vaše informácie budú u nás v bezpečí.

iso_cert_sk

Podobné blogy