Informačná a kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

  • Vyhodnotenie pripravenosti spoločnosti na audit formou rozdielovej analýzy nastavenia procesov, systémov a dokumentácie voči požiadavkám zákona
  • Realizácia auditu podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom
  • Poskytovanie služieb externého manažéra kybernetickej bezpečnosti (CISO) pre zaistenie ochrany informačných aktív spoločnosti

Príprava na certifikáciu v oblasti informačnej bezpečnosti (ISO 27001)

  • Zhodnotenie pripravenosti organizácie podľa požiadaviek ISO normy
  • Konzultácie pri zavádzaní opatrení (procesy, systémy/infraštruktúra, dokumentácia) pre dosiahnutie súladu s požiadavkami ISO
  • Výkon auditu prostredníctvom nezávislého certifikovaného audítora

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov (GDPR)

  • Komplexná analýza procesov, systémov a existujúcej dokumentácie podľa požiadaviek GDPR a posúdenie súladu (GAP analýza)
  • Návrh a implementácia GDPR opatrení (zmeny v procesoch a nastavení systémov, aktualizácia dokumentácie)
  • Vypracovanie analýz dopadu na práva a slobody dotknutých osôb (DPIA) napr. pri zavádzaní nových technológii